Thống nhất chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (15:03 13/09/2017)


HNP - Ngày 12/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 8565/VP-KT đề nghị sở, ban, ngành liên quan thống nhất đề xuất kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được tờ trình của Ban Dân tộc thành phố về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh, tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Trong đó cho biết, sau khi thống nhất các sở, ngành và địa phương có liên quan, Ban Dân tộc thành phố đã dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo hai phương án.

Phương án 1, căn cứ theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 để xác định đối tượng áp dụng chính sách. Phương án 2, căn cứ theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 để xác định đối tượng áp dụng chính sách.

Theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2017/TT-UBDT ngày22/5/2017của Ủy ban Dân tộc thì đối tượng áp dụng chính sách căn cứ theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. Các địa phương phải xây dựng đề án thực hiện gửi Ủy ban Dân tộc xem xét cho ý kiến. Tuy nhiên, TP Hà Nội là địa phương tự cân đối được ngân sách trong việc thực hiện các chính sách dân tộc đặc thù, việc triển khai các chính sách dân tộc thường thực hiện bằng việc ban hành các kế hoạch của UBND thành phố, Ban Dân tộc thành phố đã trao đổi xin ý kiến lãnh đạo Vụ chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc nhất trí để TP Hà Nội xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và gửi Ủy ban Dân tộc sau khi UBND thành phố ký ban hành Kế hoạch.

Theo đề nghị của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đối tượng hỗ trợ chuyển đổi nghề áp dụng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố. Quan điểm của Ban Dân tộc thành phố cũng nhất trí với đề nghị này và đề nghị lựa chọn phướng án 1 để xác định đối tượng áp dụng chính sách để mở rộng đối tượng thụ hưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc trên địa bàn thành phố.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... có ý kiến về kinh phí, đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ, thời gian thực hiện theo đề xuất của Ban Dân tộc thành phố, thống nhất đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo trong tháng 9/2017.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật