Ban hành quy chế làm việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (14:36 19/05/2017)


HNP - Ngày 17/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.


Theo quy chế này, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội (ĐMDNTP) làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi thành viên Ban ĐMDNTP. Ban ĐMDNTP phải tuân thủ các quy định của pháp luật và sự điều hành, quản lý của UBND Thành phố, bảo đảm tập trung, dân chủ, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có kế hoạch, hiệu quả và không chồng chéo; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương.


Ban ĐMDNTP có chức năng tham mưu giúp UBND Thành phố: Xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố trong từng giai đoạn; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; Phối hợp với các cấp, các ngành của Trung ương để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Ban ĐMDNTP; Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương và UBND Thành phố theo định kỳ và đột xuất về tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

Các thành viên Ban ĐMDNTP được phân công nhiệm vụ thẩm định các đề án, phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thực hiện công việc được giao theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng và thời hạn quy định. Các thành viên Ban ĐMDNTP khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các thành viên, cơ quan khác, phải có văn bản đề nghị thành viên hoặc thủ trưởng cơ quan đó tham gia ý kiến. Thành viên Ban ĐMDNTP hoặc Thủ trưởng cơ quan được hỏi ý kiến phải trả lời bằng văn bản chậm nhất trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và chịu trách nhiệm về nội dung trả lời; nếu được mời họp phải trực tiếp hoặc cử người có đủ thẩm quyền dự họp.

Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc tuy đúng thẩm quyền nhưng không đủ khả năng và điều kiện để giải quyết, các thành viên Ban ĐMDNTP phải chủ động làm việc với các thành viên hoặc cơ quan có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban ĐMDNTP.

Về chương trình, kế hoạch công tác của Ban ĐMDNTP phải được xây dựng cho từng tháng, quý, sáu tháng và cả năm. Phó Trưởng ban - Thường trực Ban ĐMDNTP căn cứ kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ động phối hợp cùng các thành viên Ban ĐMDNTP xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Ban ĐMDNTP.

Kinh phí hoạt động của Ban ĐMDNTP được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm của Thành phố và được tổng hợp trong dự toán của Sở Tài chính. Sở Tài chính có trách nhiệm lập dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí hoạt động của Ban ĐMDNTP theo quy định hiện hành.

Căn cứ kết quả thực hiện công việc, hằng năm, Thường trực Ban ĐMDNTP đề xuất Ban ĐMDNTP báo cáo UBND Thành phố các hình thức, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, thực hiện có hiệu quả trong công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; xử lý kịp thời các tồn tại, sai phạm (nếu có).


Văn Chiến


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật