Ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu (08:51 21/03/2017)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo quyết định, bộ Quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội được áp dụng đối với lĩnh vực duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu từ ngày 01/01/2016 và thay thế các quyết định về quy trình định mức kinh tế kỹ thuật duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu đã ban hành trước đây.

Ban hành “Đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội”: Năm 2015: Thực hiện theo đơn giá quy định tại các Quyết định: Số 1342/QĐ-UBND ngày 20/02/2013, số 7926/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của UBND Thành phố và kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 543/TB-KTNN ngày 22/11/2016; Năm 2016: Đơn giá duy trì, vận hành hệ thống tưới, tiêu trên địa bàn thành phố Hà Nội; Năm 2017: Thực hiện theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định; tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.


Đức Hiếu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật