Tập trung hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020 (10:22 17/02/2017)


HNP - Ngày 15/2, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1223/VP-KT về việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020. Trong đó nhấn mạnh, phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã được thể hiện tại Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương năm khóa IX và Luật Hợp tác xã năm 2012.

Cụ thể hóa chủ trương trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, đồng thời lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Tại văn bản số 10034/VPCP-KTTH ngày 22/11/2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đồng ý ghi thành dòng riêng để hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Để hoàn thành tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiến tới hoàn thành mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, ngành, địa phương ưu tiên bố trí nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và chủ động huy động thêm các nguồn họp pháp khác để hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tập trung hỗ trợ đầu tư cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương, các hợp tác xã cung cấp dịch vụ thiết yếu phục vụ cộng đồng trên địa bàn xã để thực hiện mục tiêu về cấp thoát nước, xử lý vệ sinh môi trường...

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật