Triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017 (06:50 17/02/2017)


HNP - Ngày 16/2, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thuộc UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo đó, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thực hiện điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu. Trong đó, điều tra toàn bộ được thực hiện đối với tất cả các đối tượng, đơn vị điều tra nhằm thu thập những thông tin cơ bản. Cụ thể, điều tra toàn bộ đối với các đơn vị điều tra thuộc cả 4 khối là: doanh nghiệp, hành chính, sự nghiệp, cá thể và tôn giáo. Điều tra chọn mẫu được thực hiện đối với các đôi tượng, đơn vị điều tra được chọn nhằm thu thập một số thông tin chi tiết cho từng loại đơn vị điều tra, số lượng, phương pháp và quy trình chọn mẫu được quy định riêng cho từng loại đơn vị điều tra. Cụ thể chọn mẫu điều tra các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo để điều tra thu thập thông tin về sử dụng công nghệ trong sản xuất theo phiếu số 1 Am/TĐTKT-KH. Danh sách các doanh nghiệp điều tra mẫu được Ban Chỉ đạo Trung ương chọn và gửi về để thực hiện thu thập số liệu.

Về chọn mẫu điều tra các cơ sở SXKD cá thể, một số cơ sở SXKD cá thể được chọn vào mẫu điều tra để thu thập thông tin chi tiết về kết quả SXKD theo chuyên ngành. Chọn mẫu điều tra được thực hiện để suy rộng kết quả toàn thành phố. Trên cơ sở phương pháp và cách thức chọn mẫu do Ban Chỉ đạo Trung ương quy định, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố Hà Nội sẽ tiến hành chọn mẫu điều tra để thu thập số liệu bằng phần mềm thống nhất toàn quốc.

Tương tự về chọn mẫu điều tra các cơ sở hành chính, sự nghiệp: Một số cơ sở hành chính, sự nghiệp được chọn vào mẫu điều tra thu thập thông tin chi tiết về thu, chi theo khoản mục, tài sản cố định để suy rộng kết quả toàn thành phố. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra thành phố sử dụng danh sách các đơn vị hành chính, sự nghiệp đã lập trong tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012, cập nhật mới nhất những thay đổi để làm dàn chọn mẫu và thực hiện chọn mẫu trên cơ sở ngành kinh tế cấp 2 theo VSIC 2007 và gửi danh sách mẫu cho Ban Chỉ đạo Trung ương phối hợp thực hiện thu thập thông tin.

Liên quan đến thời điểm tổng điều tra: Khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp từ ngày 1/3/2017; khối cá thể và khối tôn giáo từ ngày 1/7/2017. Đối với khối doanh nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin (15 ngày), từ ngày 1 đến 15/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 75 ngày, từ ngày 15/3 đến 31/5/2017. Đối với khối hành chính, sự nghiệp, chuẩn bị thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1 đến 31/3/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 60 ngày, từ ngày 1/4 đến 31/5/2017. Đối với khối cá thể, tôn giáo, chuẩn bị thu thập thông tin trong 10 ngày, từ ngày 20 đến 30/6/2017; tiến hành thu thập thông tin trong 30 ngày, từ ngày 1/7 đến 30/7/2017.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật