Triển khai Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch năm 2017 (12:31 17/02/2017)


HNP - Ngày 15/2, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội ra Thông báo số 27/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản tại cuộc họp về Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố năm 2017.


Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2016, đổi mới cơ bản về cách thức triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch của Thành phố năm 2017, UBND Thành phố giao Trung tâm Xúc tiến chủ trì tổng hợp Báo cáo Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2016 theo nguyên tắc: ngắn gọn, súc tích, phân tích rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế... Tổng hợp, thống nhất ý kiến các sở, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2017. Phụ lục kèm theo Kế hoạch triển khai Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2017 phải nêu rõ nguồn kinh phí, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp triển khai thực hiện theo phương châm: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả ”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt" .

Phối hợp với Sở Ngoại vụ rà soát Kế hoạch hoạt động công tác đối ngoại của Thành phố năm 2017 đối với những nội dung, công việc, đoàn vào, đoàn ra liên quan đến công tác xúc tiến của Thành phố năm 2017, từ đó, tham mưu lồng ghép triển khai kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố năm 2017 và định hướng Chương trình năm 2018.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định dự thảo Tờ trình, Kế hoạch, Tờ trình phân bổ kinh phí Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hà Nội năm 2017 theo nguyên tắc: UBND Thành phố quyết định việc điều chỉnh bổ sung hoặc cắt giảm các hoạt động và kinh phí của Chương trình trên cơ sở đánh giá tính hiệu quả và theo yêu cầu thực tiễn; Tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố trước ngày 19/02/2017.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật