HNP - Ngày 15/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch tổng kết 05 năm thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1292/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1791/VP-KGVX đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016, của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 14/3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1798/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 50/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tại buổi làm việc về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 1046/UBND-KT ban hành ngày 14/3, UBND TP Hà Nội đã góp ý dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Đê điều, Luật Thủy lợi.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1800/VP-KT đề nghị sở, ngành liên quan, UBND huyện Thanh Oai kiểm tra, rà soát các dự án cải tạo nâng cấp đê kết hợp phát triển giao thông trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 256/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND triển khai các giải pháp khắc phục các hạn chế yếu kém trong công tác quản lý nhà nước môt số lĩnh vực theo kết quả kiểm điểm công tác năm 2017 của Tập thể Ban cán sự đảng UBND Thành phố và chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 15/3, Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất TP ban hành Văn bản số 1061/BCĐ về tăng cường các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem