HNP - Ngày 26/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4931/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4934/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3629/UBND-KT về việc Giải thể 4 Chi nhánh Xí nghiệp Duy trì cây xanh trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Vườn Thú Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/7, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3624/UBND-KT yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/7, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3620/UBND-KH&ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 của thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 7081/VP-KT, ban hành ngày 26/7, Văn phòng UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan hỗ trợ các thương nhân triển khai lộ trình xăng E5 RON92 theo Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 6/6/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3628/UBND-KH&ĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, tổng công ty, công ty thuộc thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 25/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4896/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4888/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 24/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4883/QĐ-UBND về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem